Tarieven en Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van FETCH! treft u onder de tarieven aan.

 


Tarieven hondenuitlaatservice 2018

 

1 - 2 wandelingen per week > € 15,00 per wandeling
3 - 4 wandelingen per week > € 14,00 per wandeling
5      wandelingen per week > € 13,00 per wandeling

FETCH! factureert per maand. De eerste maand dat uw hond meegaat ontvangen wij het totaalbedrag van het aantal wandelingen van die maand graag vooruit. Vanaf de tweede maand ontvangt u de factuur op de dag van de laatste wandeling van de desbetreffende maand en betaalt u dus achteraf.
 
De proefwandeling (de eerste keer dat uw hond meegaat met de groepswandeling) is altijd gratis!
x
10% korting op alle tarieven geeft FETCH! bij:
     -   2e hond zelfde adres
 
Alle bedragen zijn incl. 21% B.T.W.
x
Afzeggen bij voorkeur 48 uur van te voren doch minimaal 24 uur van te voren. Te laat afgezegde wandelingen worden onverminderd in rekening gebracht.
x

ALGEMENE VOORWAARDEN (voor zover van toepassing hebben deze voorwaarden ook betrekking op het hondenpension, met name de rechten, plichten, aansprakelijkheid en betalingen)
 

Artikel 1- definities

1.1 FETCH! Hondenuitlaatservice; opdrachtnemer, gevestigd in De Lier.

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten van de hond(en).

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door FETCH! uitgelaten worden.

 

Artikel 2 - algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als FETCH!

2.2 FETCH! behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 - rechten en plichten FETCH!

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken dagen en tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door FETCH!

3.2 FETCH! is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van de hond(en).
3.3. FETCH! is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden en het sleutelcontract door opdrachtgever gemachtigd om het huis van de opdrachtgever te betreden en de hond(en) op te halen en uit te laten.

3.4 FETCH!  laat de hond(en) gedurende 60 tot 90 minuten uit.

3.5 FETCH! gaat op verantwoorde en veilige wijze met de hond(en) om.

3.6 FETCH! heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

3.7 FETCH! behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. FETCH! geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 FETCH! behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met ziekte en/of vakantie. FETCH! dient vakanties minimaal vier weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.9 FETCH! behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

3.10 FETCH! behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband.

3.11 FETCH! behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

3.12 FETCH! behoudt zich het recht voor de opdracht te staken indien deze slecht, niet of niet veilig uit te voeren is door hevige weersomstandigheden, zoals sneeuw, ijs en storm. 

 

 

 

 

Artikel 4 - Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen, waaronder kennelhoest, ontvangt.

4.2 Opdrachtgever zal de hond(en) regelmatig preventief behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid en vlak voor en na de loopsheid niet mee met de groep. Opdrachtgever verplicht zich (verwachte) loopsheid tijdig aan te geven bij FETCH!

4.4 Opdrachtgever is WA verzekerd, waarbij de hond is meeverzekerd. Indien dit niet het geval is vrijwaart de Opdrachtgever FETCH! van alle aansprakelijkheid en kosten die kunnen ontstaan tijdens het ophalen, vervoeren en uitlaten van de hond(en).

4.5 Opdrachtgever machtigt FETCH!, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer FETCH! dit nodig acht. Indien blijkt dat een kostbare ingreep per direct noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.6 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.7  Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is en dat FETCH! de woning kan betreden. Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken of FETCH! de woning niet kan betreden worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door FETCH! of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden voor zowel FETCH! als derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.

5.2 FETCH! is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door FETCH!, aan de hond(en).

5.3 FETCH! is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt  van de bij FETCH! aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden;

5.4 FETCH! is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

5.5 Indien aansprakelijkheid van FETCH! voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.

5.6 FETCH! is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van bij FETCH! opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 6 – Annuleringen door Opdrachtgever bij vakantie/ziekte/etc.

6.1 Bij vakantie/ziekte/etc. van Opdrachtgever kunnen de wandelingen door Opdrachtgever kosteloos geannuleerd worden voor een maximale periode van 5 weken, te rekenen vanaf de dag van de eerste geannuleerde wandeling. Indien Opdrachtgever de wandelingen langer dan 5 weken annuleert, en de plek
toch wil behouden, gelden de onderstaande tarieven.
x
Annulering 5 - 8 weken: 50% van het geldende tarief per geannuleerde wandeling

Annulering > 8 weken: 100% van het geldende tarief per geannuleerde wandeling
x
Artikel 7 - Opzegtermijn

7.1 De opzegtermijn bedraagt 4 weken vanaf het moment van opzegging. Een en ander in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.


Artikel 8 - Betalingen

8.1 De vergoeding voor de diensten geleverd door FETCH! geschiedt vooraf, op basis van contante betaling of betaling per bank van de aangeschafte wandelingen.

8.2 FETCH! verplicht zich de wandelingen na aanschaf uit te voeren.

8.3 Aangeschafte/betaalde wandelingen kunnen niet geretourneerd worden.

 

Artikel 9 - Sleutelcontract

9.1 Het sleutelcontract tussen FETCH! en opdrachtgever maakt integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Pension / Dagopvang